Meer weten:

info@dekrachtvanhetbeeld.nl

+31 [0]6 - 1310 7720

Volgen:  

Maakt je bewust van dat,
wat je ogen niet kunnen zien

Logica brengt je van A naar B
Creativiteit brengt je overal

Pas je aan, maar verander jezelf nooit

Balans is de interactie tussen
voelen, denken, doen en zijn

Voor trainingen die net even anders zijn

Voor workshops die iets toevoegen

Talent hoef je niet te scholen

Oefening baart kunst

Missie, Visie en Strategie

Missie
Een heldere, goed geformuleerde missie verleent identiteit aan uw organisatie. Het samenbindende effect werkt motiverend. Daarnaast heeft een missie een richtinggevende werking. Hij legt vast wat uw werkterrein is en wat uw kernactiviteiten zijn.

Visie
Naast het werken aan efficiencyverbetering en kostenreductie zijn managers en medewerkers eraan toe om dieper liggende vragen te beantwoorden over de drijfveren van de organisatie, de principes die zij koesteren en het toekomstperspectief dat ze nastreven. Een visie schetst dat beeld van de toekomst. Het is een gedeelde realistische dagdroom en een bron van energie. Hij verbindt mensen, geeft richting en draagt bij aan verhoogde effectiviteit.De kunst is het ontwikkelen van een visie zonder hoogdravende teksten, waarvan niemand weet wat ze concreet betekenen of wat men ermee moet. Een visie krijgt pas betekenis als de inhoud de essentie van de organisatiecultuur zodanig reflecteert, dat iedere medewerker die deelt.

Strategie
De strategie beschrijft hoe de in de visie gestelde beelden en doelen bereikt gaan worden en geeft een samenhangende reeks acties aan voor het handhaven van de continuïteit op langere termijn. Strategische beslissingen zijn onherroepelijke beslissingen over het wezen van de organisatie. Strategische doelstellingen helpen prioriteiten te stellen.